Aansturing zoetwaterinlaat Roode Vaart Moerdijk met LMX800-serie

(juli, 2022)

Begin mei 2022 hebben de minister van Infrastructuur en Waterstaat Mark Harbers en deltacommissaris Peter Glas de zoetwaterinlaat Roode Vaart, naast de sluis Roode Vaart, bij Moerdijk geopend. Waterschap Brabantse Delta heeft behalve in Oosterhout nu ook in Moerdijk een ‘kraan’ om zoet water naar het West-Brabantse achterland te sturen. De nieuwe zoetwaterinlaat Roode Vaart is volledig geautomatiseerd en wordt via de onderstations uit de LMX800-serie van TMX op afstand aangestuurd.

Wat omvat het project zoetwaterinlaat Roode Vaart?
Nederland krijgt steeds vaker te maken met langer aanhoudende droogte. Daarom wordt geprobeerd het beschikbare water zo goed mogelijk vast te houden en te verdelen voor de natuur, landbouw en recreatie. Het project Roode Vaart is onderdeel van het Deltaprogramma om de regio Zuidwestelijke Delta weerbaarder te maken tegen de droogte. Het was voorheen alleen bij Oosterhout mogelijk om extra water voor het West-Brabantse Mark-Vlietsysteem (en de hieraan grenzende polders) binnen te laten. Naast de sluis Roode Vaart is daarom een “tweede kraan” voor dit gebied gerealiseerd. De zoetwaterinlaat bestaat uit een inlaatkanaal met pompgemaal waar per seconde meer dan 3,5 duizend liter water uit het Hollandsch Diep naar de Roode Vaart Noord kan worden ingelaten.

Afbeelding: Naast de sluis Roode Vaart is een “tweede kraan” gerealiseerd.

LMX800-serie voor aansturing zoetwaterinlaat Roode Vaart
De nieuwe zoetwaterinlaat Roode Vaart is volledig geautomatiseerd en wordt via de onderstations uit de LMX800-serie van TMX op afstand aangestuurd. Het binnenlaten van water kan op twee manieren. Soms kan dit onder vrij verval bij een hoge waterstand in het Hollandsch Diep. Hier is een verschil van ongeveer 40 à 50 centimeter tussen eb en vloed. Is vrij verval niet mogelijk, dan wordt de voortstuwer, een zeer grote propeller in de inlaat aangezet.  Deze stuwt het water tegen de stroming in. Voor de aansturing is een regeling geschreven met de mogelijkheden het regelen op debiet met een (complexe) debietformule voor de frequentie gestuurde voorstuwer en voor de schuiven. Plus  het regelen op streefpeil door het op- of aftoeren van de voorstuwer en het openen of sluiten van de schuiven bij vrij verval en het wekelijks alterneren van de inlaat schuiven.
Het terugstromen van het water, van Roode Vaart naar Hollandsch Diep, is geen optie. Als dit zou gebeuren zou (drijf) vuil mee kunnen komen en tussen de schuiven of achter het krooshek kunnen raken met alle nadelige gevolgen van dien.

Afbeelding: 3D-perspectief constructie zoetwaterinlaat Roode Vaart

Alle waterniveaus van de waterinlaat worden in de systemen bijgehouden. De gegevens worden gebruikt om de waterinlaat verder te optimaliseren. De waterinlaat is in bedrijf in het zogenaamde open seizoen, lopend van april tot oktober. In het gesloten seizoen is de inlaat gesloten. Er is dan geen watertekort, soms is er juist sprake van te hoge waterstanden op het Hollandsch diep. Daarvoor is de inlaat uitgevoerd met dubbelkerende schuiven en is de waterveiligheid geborgd. In het ontwerp is alvast voorgesorteerd op de toekomst. De betonnen constructie is op een manier gemaakt dat nog een tweede voortstuwer kan worden geplaatst als daaraan in de toekomst behoefte zou zijn. De hoeveelheid ingelaten water wordt dan verdubbeld.

Gebruikte LMX modules uit de LMX800-serie: LMX801, LMX820, LMX831, twee stuks LMX851, LMX882 en de LMX871.

Foto: LMX800-serie

Renovatie sluis Roode Vaart
In 2019 is groot onderhoud verricht aan de sluis Roode Vaart, daarbij zijn de hefdeur en heftoren gerenoveerd, zijn het hefmechanisme en de waaierdeuren vervangen en is de wateraanvoer verbeterd. Voor dit laatste is de sluisdeur voorzien van zes rinketten; dit zijn kleine schuiven. Het aansturen van de sluisschuiven en de rinketten wordt door een Siemens PLC uitgevoerd.  De voorwaarde voor het openen en sluiten en het regelen op debiet van de rinketten wordt door de LMX400-serie van TMX geregeld. De LMX400-serie stuurt de Siemens PLC aan en de PLC stuurt op haar beurt de rinketten aan.

Meer informatie over de TMX onderstations? Klik hier

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met:

Waterschap Brabantse Delta